Ny forvaltningsrevisjon Lierne kommune

KomRev Trøndelag IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorgen i Lierne kommune.
Revisor konkluderer med at kvaliteten på tjenestene i pleie og omsorg i Lierne kommune på flere områder er i tråd med krav og målsettinger på området, men med noen unntak. Konklusjonen begrunnes ut ifra følgende forhold:
• Lierne kommune sørger til en viss grad for tilstrekkelig kompetanse i tjenesten. Kommunen har pr. i dag i utgangspunktet tilstrekkelig kompetanse i tjenestene til å sikre god kvalitet, inkludert spesialkompetanse på flere områder, men er sårbare for sykemeldinger blant ansatte med formell kompetanse.

• Kommunen har pr. i dag ikke et fullt ut tilfredsstillende internkontrollsystem for helse- og omsorgstjenesten. Revisor ser at dette kan endre seg ved den planlagte innføringen av det elektroniske internkontrollsystemet Compilo.

• Lierne kommune sikrer i noen grad tilfredsstillende brukermedvirkning. Lierne kommune har i tilstrekkelig grad sikret et tilfredsstillende kvalitativt innhold i tjenesten, med unntak av et godt tilbud til personer med tidlig demens.

Rapporten er tilgjengelig i sin helhet under menyen Rapporter.

rfwbs-sliderfwbs-slide