Ny selskapskontroll Nord-Trøndelag fylkeskommune

KomRev Trøndelag IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Nord-Trøndelag fylkeskommune gjennomført en selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (SNK). Prosjektet er et fellesprosjekt med kontrollutvalget i Verdal kommune.

Rapporten viser at Nord-Trøndelag fylkeskommune utøver sitt eierskap i SNK i tråd med fylkestingets vedtak og etablerte normer for god eierstyring.

Revisor konkluderer også med at organiseringen og arbeidet etter museumsreformen delvis har bidratt til å oppfylle målene for det konsoliderte museet SNK. Gjennomgangen viser at det konsoliderte museet har et forbedringspotensial når det gjelder:
– Arbeidet med sikring og bevaring av gjenstander, gjennom å sikre tilfredsstillende deponi for samlingene.
– Å utnytte potensialet for samarbeid mellom museene om fag og samlingsforvaltning, herunder et system for mottak og oversikt over gjenstander.
– Å utarbeide langtidsplaner for regionmuseene, som kan danne grunnlaget for økt faglig samarbeid.
– Å sikre dialogen med selskapets interessenter, herunder eierselskapene og tilskuddskommunene som ikke er eiere i SNK.

Rapporten er tilgjengelig i sin helhet under Rapporter

rfwbs-sliderfwbs-slide