Ny forvaltningsrevisjon Bindal kommune

KomRev Trøndelag IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Bindal kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon innenfor IKT. Rapporten er en gjennomgang av hvordan Bindal kommune har løst oppgavene på IKT-området sammenholdt med de kravene som stilles i kvalitetsstandarden COBIT. Revisor har sett på de fire hovedområdene i kvalitetsstandarden:

  • Planlegging og organisering
  • Anskaffelser og implementering
  • Driftsleveranse og støtte
  • Kontrolltiltak

Rapporten konkluderer med at Bindal kommune i stor grad har sikret et godt styringssystem for IKT gjennom at utvalgte styrings – og kontrollmål i anerkjent kvalitetsstandard COBIT er ivaretatt. Gjennomgangen viser at Bindal kommune har forbedringspotensial når det gjelder:

  • Å utarbeide en IKT-strategi
  • Å gjennomføre ROS-analyser
  • Å ha større fokus på brukeropplæring
  • Å etablere et formelt system for feilmelding for systemer som kommunen drifter selv
  • Å påse at passordregimet etterleves fullt ut

Rapporten er tilgjengelig i sin helhet under Rapporter

rfwbs-sliderfwbs-slide