Ny forvaltningsrevisjon Vega kommune

KomRev Trøndelag IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Vega kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon innenfor IKT. Rapporten er en gjennomgang av hvordan Vega kommune har løst oppgavene på IKT-området sammenholdt med de kravene som stilles i kvalitetsstandarden COBIT. Revisor har sett på de fire hovedområdene i kvalitetsstandarden:

  • Planlegging og organisering
  • Anskaffelser og implementering
  • Driftsleveranse og støtte
  • Kontrolltiltak

Rapporten konkluderer med at Vega kommune i stor grad har sikret et godt styringssystem for IKT gjennom at utvalgte styrings – og kontrollmål i anerkjent kvalitetsstandard COBIT er ivaretatt. Det er i det alt vesentlige avtalen med Evry som bidrar til dette.
Gjennomgangen viser at kommunen har forbedringspotensial når det gjelder:

  • Å dokumentere ansvars – og myndighetsforhold når det gjelder bruk av informasjonssystemet
  • Å ha større fokus på brukeropplæring
  • Å påse at rutiner vedrørende bytte av passord  etterleves fullt ut i hele organisasjonen
  • Å i enda større grad selv sette informasjonssikkerhet på dagsorden

Rapporten er tilgjengelig i sin helhet under Rapporter

rfwbs-sliderfwbs-slide