Ny forvaltningsrevisjonsrapport Sømna kommune

KomRev Trøndelag IKS har på oppdrag fra Kontrollutvalget i Sømna kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon av IKT i kommunen. Rapporten omhandler hvordan Sømna kommune har løst oppgavene innenfor IKT sett i forhold til kravene som stilles i kvalitetsstandarden COBIT. Kvalitetsstandarden har fire hovedområder:

  • Planlegging og organisering
  • Anskaffelser og implementering
  • Driftsleveranse og støtte
  • Kontrolltiltak

Rapporten konkluderer med at Sømna kommune delvis har sikret et godt styringssystem for IKT gjennom at utvalgte styrings- og kontrollmål i den anerkjente kvalitetsstandarden COBIT er ivaretatt. Kommunen har en avtale med IT Partner Helgeland som bidrar til at driftstekniske forhold er godt ivaretatt. Rapporten viser at kommunen kan forbedre følgende områder:

  • Sikre at digitaliseringsstrategien inneholder det som forventes av en IKT-strategi som viser overordnede mål og veivalg, samt konkrete handlingsplaner, herunder sikkerhetsnorm/strategi og en plan for investeringer og utskifting av maskinvare
  • Tydeliggjøre og dokumentere ansvar og myndighet innenfor IKT, herunder hvem som skal ha hvilke tilganger i datasystemet
  • Utarbeide internkontroll på IKT-området
  • Oppdatere ROS-analyse på IKT området

Rapporten er tilgjengelig i sin helhet under Rapporter.

rfwbs-sliderfwbs-slide