Ny forvaltningsrevisjonsrapport Vevelstad kommune

KomRev Trøndelag IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Vevelstad kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon innenfor IKT. Rapporten er en gjennomgang av hvordan Vevelstad kommune har løst oppgavene på IKT-området sammenholdt med de kravene som stilles i kvalitetsstandarden COBIT. Revisor har sett på de fire hovedområdene i kvalitetsstandarden:

 • Planlegging og organisering
 • Anskaffelser og implementering
 • Driftsleveranse og støtte
 • Kontrolltiltak

Rapporten konkluderer med at Vevelstad kommune i stor grad har sikret et godt styringssystem for IKT gjennom at utvalgte styrings – og kontrollmål i anerkjent kvalitetsstandard COBIT er ivaretatt. Det er i det alt vesentlige avtalen med Evry som bidrar til dette.
Gjennomgangen viser at kommunen har forbedringspotensial når det gjelder:

 • Å dokumentere ansvars – og myndighetsforhold på IKT-området i tilstrekkelig grad og at ansvars -og myndighetsforhold framstår som klart og tydelig
 • Å gjøre seg kjent med konfigurasjon av eget IKT-systemet og egne ROS-analyser
 • Å ha større fokus på brukeropplæring
 • Å ha fortsatt fokus på bruk av Brukerstøtteregimet
 • Å påse at tildeling av passord skjer i henhold til formell prosess
 • Å påse at rutiner rundt passordregimet  etterleves fullt ut
 • Å i enda større grad selv sette informasjonssikkerhet på dagsorden

Rapporten er tilgjengelig i sin helhet under Rapporter

rfwbs-sliderfwbs-slide