Ny forvaltningsrevisjonsrapport Sømna kommune

KomRev Trøndelag IKS har på oppdrag fra Kontrollutvalget i Sømna kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon av IKT i kommunen. Rapporten omhandler hvordan Sømna kommune har løst oppgavene innenfor IKT sett i forhold til kravene som stilles i kvalitetsstandarden COBIT. Kvalitetsstandarden har fire hovedområder:

 • Planlegging og organisering
 • Anskaffelser og implementering
 • Driftsleveranse og støtte
 • Kontrolltiltak

Rapporten konkluderer med at Sømna kommune delvis har sikret et godt styringssystem for IKT gjennom at utvalgte styrings- og kontrollmål i den anerkjente kvalitetsstandarden COBIT er ivaretatt. Kommunen har en avtale med IT Partner Helgeland som bidrar til at driftstekniske forhold er godt ivaretatt. Rapporten viser at kommunen kan forbedre følgende områder:

 • Sikre at digitaliseringsstrategien inneholder det som forventes av en IKT-strategi som viser overordnede mål og veivalg, samt konkrete handlingsplaner, herunder sikkerhetsnorm/strategi og en plan for investeringer og utskifting av maskinvare
 • Tydeliggjøre og dokumentere ansvar og myndighet innenfor IKT, herunder hvem som skal ha hvilke tilganger i datasystemet
 • Utarbeide internkontroll på IKT-området
 • Oppdatere ROS-analyse på IKT området

Rapporten er tilgjengelig i sin helhet under Rapporter.

Ny forvaltningsrevisjonsrapport Vevelstad kommune

KomRev Trøndelag IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Vevelstad kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon innenfor IKT. Rapporten er en gjennomgang av hvordan Vevelstad kommune har løst oppgavene på IKT-området sammenholdt med de kravene som stilles i kvalitetsstandarden COBIT. Revisor har sett på de fire hovedområdene i kvalitetsstandarden:

 • Planlegging og organisering
 • Anskaffelser og implementering
 • Driftsleveranse og støtte
 • Kontrolltiltak

Rapporten konkluderer med at Vevelstad kommune i stor grad har sikret et godt styringssystem for IKT gjennom at utvalgte styrings – og kontrollmål i anerkjent kvalitetsstandard COBIT er ivaretatt. Det er i det alt vesentlige avtalen med Evry som bidrar til dette.
Gjennomgangen viser at kommunen har forbedringspotensial når det gjelder:

 • Å dokumentere ansvars – og myndighetsforhold på IKT-området i tilstrekkelig grad og at ansvars -og myndighetsforhold framstår som klart og tydelig
 • Å gjøre seg kjent med konfigurasjon av eget IKT-systemet og egne ROS-analyser
 • Å ha større fokus på brukeropplæring
 • Å ha fortsatt fokus på bruk av Brukerstøtteregimet
 • Å påse at tildeling av passord skjer i henhold til formell prosess
 • Å påse at rutiner rundt passordregimet  etterleves fullt ut
 • Å i enda større grad selv sette informasjonssikkerhet på dagsorden

Rapporten er tilgjengelig i sin helhet under Rapporter

Ny forvaltningsrevisjon Vega kommune

KomRev Trøndelag IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Vega kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon innenfor IKT. Rapporten er en gjennomgang av hvordan Vega kommune har løst oppgavene på IKT-området sammenholdt med de kravene som stilles i kvalitetsstandarden COBIT. Revisor har sett på de fire hovedområdene i kvalitetsstandarden:

 • Planlegging og organisering
 • Anskaffelser og implementering
 • Driftsleveranse og støtte
 • Kontrolltiltak

Rapporten konkluderer med at Vega kommune i stor grad har sikret et godt styringssystem for IKT gjennom at utvalgte styrings – og kontrollmål i anerkjent kvalitetsstandard COBIT er ivaretatt. Det er i det alt vesentlige avtalen med Evry som bidrar til dette.
Gjennomgangen viser at kommunen har forbedringspotensial når det gjelder:

 • Å dokumentere ansvars – og myndighetsforhold når det gjelder bruk av informasjonssystemet
 • Å ha større fokus på brukeropplæring
 • Å påse at rutiner vedrørende bytte av passord  etterleves fullt ut i hele organisasjonen
 • Å i enda større grad selv sette informasjonssikkerhet på dagsorden

Rapporten er tilgjengelig i sin helhet under Rapporter

Ny forvaltningsrevisjonsrapport Brønnøy kommune

KomRev Trøndelag IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Brønnøy kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon innenfor IKT. Rapporten er en gjennomgang av hvordan Brønnøy kommune har løst oppgavene på IKT-området sammenholdt med de kravene som stilles i kvalitetsstandarden COBIT. Revisor har sett på de fire hovedområdene i kvalitetsstandarden:

 • Planlegging og organisering
 • Anskaffelser og implementering
 • Driftsleveranse og støtte
 • Kontrolltiltak

Rapporten konkluderer med at Brønnøy kommune i stor grad har sikret et godt styringssystem for IKT gjennom at utvalgte styrings – og kontrollmål i anerkjent kvalitetsstandard COBIT er ivaretatt. Det er i det alt vesentlige avtalen med Evry som bidrar til dette.
Gjennomgangen viser at kommunen har forbedringspotensial når det gjelder:

 • Å dokumentere ansvars – og myndighetsforhold når det gjelder bruk av informasjonssystemet
 • Å ha større fokus på brukeropplæring
 • Å påse at passordregimet og rutiner for fjerning av tilganger som ikke lengre skal være aktive etterleves fullt ut
 • Å i enda større grad selv sette informasjonssikkerhet på dagsorden

Rapporten er tilgjengelig i sin helhet under Rapporter

Ny forvaltningsrevisjon Bindal kommune

KomRev Trøndelag IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Bindal kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon innenfor IKT. Rapporten er en gjennomgang av hvordan Bindal kommune har løst oppgavene på IKT-området sammenholdt med de kravene som stilles i kvalitetsstandarden COBIT. Revisor har sett på de fire hovedområdene i kvalitetsstandarden:

 • Planlegging og organisering
 • Anskaffelser og implementering
 • Driftsleveranse og støtte
 • Kontrolltiltak

Rapporten konkluderer med at Bindal kommune i stor grad har sikret et godt styringssystem for IKT gjennom at utvalgte styrings – og kontrollmål i anerkjent kvalitetsstandard COBIT er ivaretatt. Gjennomgangen viser at Bindal kommune har forbedringspotensial når det gjelder:

 • Å utarbeide en IKT-strategi
 • Å gjennomføre ROS-analyser
 • Å ha større fokus på brukeropplæring
 • Å etablere et formelt system for feilmelding for systemer som kommunen drifter selv
 • Å påse at passordregimet etterleves fullt ut

Rapporten er tilgjengelig i sin helhet under Rapporter

Ny forvaltningsrevisjon Levanger kommune

KomRev Trøndelag IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Levanger kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon av temaet «tidlig innsats» innen oppvekstsektoren.

Gjennomgangen viser at kommunen har etablert et system for å avdekke, sette inn tiltak og følge opp barn med utvikling- og læringsvansker. Rapporten peker også på at rutiner for overgang fra barnehage til skole ikke følges fult ut, samt at det foreligger et forbedringspotensial vedrørende tverrfaglig samarbeid mellom barnehage og skole opp mot helsestasjon og helsesøster.

Rapporten er tilgjengelig i sin helhet under Rapporter

Ny selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag Fylkeskommune

KomRev Trøndelag IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Nord-Trøndelag fylkeskommune gjennomført en selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Museet Midt IKS

Når det gjelder eierstyring, viser rapporten at Nord-Trøndelag fylkeskommune bør ta tak i følgende forhold

 • Videreutvikle eiermeldingen i tråd med KS-anbefalingene.
 • Sørge for at selskapsavtalen behandles i tråd med IKS-loven.
 • Etablere formaliserte eiermøter.
 • Etablere valgkomité og utarbeide retningslinjer for denne.

Revisor konkluderer med at organiseringen og arbeidet etter museumsreformen kun delvis har bidratt til å oppfylle målene for den konsoliderte enheten Museet Midt IKS. Gjennomgangen viser at det konsoliderte museet har et forbedringspotensial når det gjelder:

 • Å utnytte potensialet for faglig samarbeid mellom museene, og derigjennom bidra til økt kvalitet på arbeidet og mer effektiv ressursutnyttelse.
 • Arbeidet med sikring og bevaring av gjenstander, gjennom å sikre tilfredsstillende deponi for samlingene.
 • Å etablere enighet og felles forståelse om fordelingsnøkkelen for tilskudd.
 • Å sikre at alle eierkommuner/eierstyrer signerer samarbeidsavtalen med Museet Midt som regulerer forhold knyttet til roller, ansvar og økonomi.

Rapporten er tilgjengelig i sin helhet under Rapporter

Forvaltningsrevisjon Namsos kommune

KomRev Trøndelag IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Namsos gjennomført et prosjekt med fokus på kvalitet i omsorgstjenestene.

Rapporten omhandler kvalitet i tjenestene til eldre over 67 år som er brukere av institusjons -og hjemmetjenester.

Rapporten er tilgjengelig i sin helhet under Rapporter

Forvaltningsrevisjonsrapport Snåsa kommune

KomRev Trøndelag har på bestilling fra kontrollutvalget i Snåsa kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon med tema samhandling mellom skole og PPT.

Snåsa skole har tilfredsstillende rutiner for identifisering av elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning. For å ivareta disse elevene, kreves for øvrig et samarbeid mellom skolen og PPT. Dette samarbeidet fungerer tilfredsstillende. Likevel er det trolig en ubenyttet ressurs hos PPT innen systemrettet arbeid (bl.a. rådgivning) i skolen. Revisjonen anbefaler at Snåsa skole og Indre Namdal PPT sammen får klarhet i hvordan PPTs tilbud innen ovennevnte rådgivning kan utnyttes på en enda bedre måte.

Rapporten er tilgjengelig i sin helhet under «Rapporter»

Ny forvaltningsrevisjon Levanger kommune

KomRev Trøndelag IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Levanger gjennomført en forvaltningsrevisjon med tema kvalitet i eldreomsorg. Rapporten omhandler kvalitet i tjenestene i en omstillingsperiode der kommunen dreier fokus fra sykehjem til hjemmeboende heldøgns omsorg. Rapporten beskriver også ivaretakelse av ansatte i omstillingsperioden. Rapporten er tilgjengelig i sin helhet under Rapporter.

rfwbs-sliderfwbs-slide