Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon er et viktig verktøy for å føre tilsyn og kontroll med kommunenes og fylkeskommunens forvaltning og de resultater som oppnås. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger, jf. kommuneloven § 77 nr 4.

Forvaltningsrevisjon blir satt i gang for å redusere risiko for avvik, peke på utfordringer og eventuelt gi forslag til forbedringer på utvalgte områder. KomRev Trøndelag IKS’ ambisjon er å levere prosjekt som har nytteverdi for politikerne, administrasjonen og innbyggerne. Forvaltningsrevisorene i selskapet har utdannelse bl.a. innen samfunnsvitenskap og økonomi.

Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk og NKRFs standard for forvaltningsrevisjon (RSK001). Kontrollutvalget har ansvaret for å påse at det årlig utføres forvaltningsrevisjon av den kommunale virksomheten, og valg av prosjekter skal gjøres med utgangspunkt i en plan for forvaltningsrevisjon. Planen, som skal vedtas av kommunestyret/fylkestinget, bygger på en overordnet analyse av kommunens/fylkeskommunens virksomhet basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger.

Oversikt over gjennomførte prosjekter finnes ved å klikke her.

rfwbs-sliderfwbs-slide