Regnskapsrevisjon

Regnskapsrevisjon:

Formålet med regnskapsrevisjon i kommuner og fylkeskommuner er å gjøre revisor i stand til å avgi en uttalelse om hvorvidt kommunens/fylkeskommunens årsregnskap i det alt vesentlige er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Innholdet i regnskapsrevisjon i kommunal sektor er nærmere regulert i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 3.

Beskrivelse av revisors oppgaver og plikter:

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen.

I tillegg;

  • Identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldtes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige framstillinger eller overstyring av intern kontroll.
  • Opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
  • Evaluerer vi om de anvendte regnskapspremissene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene  og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av administrasjonssjefen er rimelige.
  • Evaluerer vi den samlede prestasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet , inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk  for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og administrasjonssjefen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

KomRev Trøndelag IKS utfører regnskapsrevisjon både av regnskap som føres etter kommunale regnskapsprinsipper (god kommunal regnskapsskikk) og etter regnskapsloven (god regnskapsskikk).

Revisjon av deltakerkommunenes regnskaper utgjør den største oppdragsmengden. I tillegg reviderer vi regnskapene til kommunale foretak, interkommunale selskaper, kirkelige fellesråd og menighetsråd, stiftelser og legater, fjellstyrer m.v.

rfwbs-sliderfwbs-slide